Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.999
KanTa-palvelut - Tekninen CDA R2 rakennekoodisto
Selected version
KanTa-palvelut - Tekninen CDA R2 rakennekoodisto 2003 (Default version)
1.2.246.537.6.12.999
KanTa-palvelut - Tekninen CDA R2 rakennekoodisto
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - tekninen CDA R2 -rakennekoodisto on tekninen kenttäkoodisto, joka on tarkoitettu terveydenhuollon järjestelmäasiantuntijoille ja ohjelmoijille, jotka toteuttavat eArkiston ja eReseptin rajapintoja. HL7 CDA R2:ssa useille tiedoille on oma, juuri tuota tietoa varten määritelty rakenteensa. CDA R2 on kuitenkin yleinen dokumenttien siirtomalli, joten monet tiedot joudutaan siirtämään havaintoina (observation). Havainnot ja jotkin ylemmän tason rakenteet joudutaan merkitsemään koodilla, joka ilmoittaa niiden merkityksen. Kansainvälisesti tähän tarkoitukseen on olemassa mm. LOINC-  ja Snomed CT -koodistot, mutta ne eivät ole tässä tarkoituksessa käytössä Suomessa. Tämän vuoksi joudutaan käyttämään näkymäkohtaisia ja yleisiä kenttäkoodeja, jotta havaintojen ja rakenteiden tietosisällön tulkinta pystytään tekemään. CDA R2 -rakennekoodisto on yleinen kenttäkoodisto, jota käytetään useissa näkymissä. Kenttäkoodien OID:eissa ei yleensä käytetä vuosiversiota. CDA R2 -rakennekoodia käytetään myös ydintietorakenteiden templateID:ssä, jotta ydintietoja olisi helpompi etsiä dokumenteista. Ydintietojen tapauksessa kenttäkoodia siis käytetään tiedon merkityksen määräämisen lisäksi helpottamaan etsintää. Koodiston nimi oli aiemmin ydintietokoodisto. Koodien kuvauksissa mainitut tietotyypit löytyvät HL7-tietotyyppioppaasta, joka on saatavilla HL7 Finlandin dokumenttiarkistossa.


Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: KanTa-tjänsternas tekniska CDA R2 strukturkodsystem är ett tekniskt fältkodsystem och det behövs av systemspecialister och programmerare inom hälso- och sjukvården som tar fram gränssnitten för eArkiv och eRecept. Inom HL7 CDA R2 har många uppgifter en egen struktur som bestämts för exakt den specifika uppgiften. CDA R2 är dock en allmän överföringsmodell för handlingar, vilket innebär att man kommer att bli tvungen att överföra många uppgifter i form av observationer (Observation). Observationerna och vissa strukturer på högre nivå måste ges  med en kod som anger deras betydelse. Internationellt sett finns för detta syfte bl.a. kodsystemen LOINC och Snomed CT, men de används inte i den här bemärkelsen i Finland. På grund av detta blir man tvungen att använda vyspecifika och allmänna fältkoder, för att det ska vara möjligt att göra en tolkning av sakinnehållet i observationerna och strukturerna. Strukturkodsystemet CDA R2 är ett allmänt fältkodsystem som används i många vyer. I fälkodernas OID används i allmänhet inte årsversioner. CDA R2 strukturkoder används också i kärninformationsstrukturens templateID, för att det ska vara lättare att söka kärninformationen i handlingarna. I fråga om kärninformation används således fältkoden förutom för att fastställa uppgiftens betydelse även för att underlätta sökningar. Namnet på kodsystemet var tidigare kodsystemet för kärninformation (fi. ydintietokoodisto). De datatyper som nämns i beskrivningarna hittas i HL7 datatypsguiden som finns i HL7 Finlands dokumentarkiv.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.