Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40112
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Selected version
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset (Default version)
1.2.246.537.5.40112
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Codes
No
Others
No
Yes
No
Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset -luokituksella kuvataan Kanta-palvelujen virhetilanteessa palauttama virhe- tai huomautuskoodiarvo perusjärjestelmille. Luokitusta käytetään apteekkien, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmissä silloin, kun ne käyttävät Kelan hallinnoimaa valtakunnallista sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta, Potilastiedon arkistoa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa.

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Med klassificeringen Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar beskrivs kodvärdena för de fel- och anmärkningar som Kanta-tjänsterna hämtar till grundsystemet vid felsituationer. Klassificeringen används i apotekens, hälso- och sjukvårdens och socialvårdens datasystem när de använder det FPA-administrerade riksomfattande Receptcentret för elektroniska recept, Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Folkpensionsanstalten ansvarar för de klassificeringar som hänför sig till sakinnehållet i de elektroniska recepten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.