Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40150
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Selected version
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus (Default version)
1.2.246.537.5.40150
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
Http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus -luokitusta käytetään merkittäessä potilasasiakirjan kuvailutietoihin, minkä erillään pidettävän ja erikseen luovutettavan rekisterin tietoja potilaskertomusasiakirja sisältää. Luokitus sisältää KanTa-palveluissa käytettävät, valtakunnallisesti määritellyt potilas- ja muut henkilörekisterityypit. Potilastietojärjestelmä merkitsee asiakirjaan sen rekisterin tyypin, johon asiakirja kuuluu.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut


Användningsändamål: Klassifikationen innehåller alla de patient- och andra personregistertyper som är nationellt standardiserade och som används i KanTa-tjänsterna. I journalhandlingens beskrivningsinformation antecknas från vilket utlämnande register de journaluppgifter som ska hållas separat härrör. Patientdatasystemet anger i handlingen den registertyp som handlingen hänför sig till.  Klassificeringen kan i framtiden få fler värden, om sakkunniggrupperna så bestämmer.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.