Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40160
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus
Selected version
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40160
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus
Codes
No
Others
No
Yes
No
Kanta-tjänsterna - Omfattningen av de uppgifter

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kanta-Palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus -luokitusta käytetään Potilastiedon arkiston, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja sähköisen lääkemääräyksen Medical Records -hakusanomissa täsmentämään   hakusanomaa. Potilastiedon arkistossa luokituksella täsmennetään, haetaanko Potilastiedon arkistosta rekisterinpitäjän omassa käytössä kuvailutietojen ja asiakirjojen ajantasaiset vai kaikki versiot  tai haetaanko luovutushaun yhteydessä myös rekisterinpitäjän omat tiedot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa luokituksella täsmennetään, haetaanko rekisterinpitäjän omassa käytössä ensimmäisen vai toisen käyttöönottovaiheen mukainen asiakkuustietojen kooste tai hakeeko rekisterinpitäjän arkistonhoitaja arkistonhoitajan käyttöliittymässä kuvailutietojen ja asiakirjojen ajantasaiset vai kaikki versiot. Sähköisessä lääkemääräyksessä luokituksella täsmennetään, haetaanko Reseptikeskuksesta asiakirjojen ajantasaiset versiot vai kaikki versiot. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna - Omfattningen av de uppgifter som ska hämtas, används i ett Medical Records-meddelande för att specificera huruvida man ur Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården vill hämta endast de aktuella versionerna av den beskrivningsinformation och de handlingar som den registeransvarige har för eget bruk, eller om man i samband med en utlämningssökning vill hämta även den registeransvariges egna uppgifter. Klassificeringen tas även i bruk inom det elektroniska receptet. Klassificeringen är en HL7 teknisk klassificering.

Vastuutaho: Kela

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.