Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40155
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail)
Selected version
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail) 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40155
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail)
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (act trail) -luokitusta käytetään potilastietojärjestelmässä silloin, kun tietojärjestelmä merkitsee sähköisestä arkistosta haettujen asiakirjojen merkintöihin tekemänsä muutokset asiakirjan kuvailutietoihin (CDA R2 Header-osaan). Tällä mahdollistetaan asiakirjan muutosten jäljitys. Koodiston avulla potilastietojärjestelmä merkitsee, mitä merkintää asiakirjasta (CDA R2 Body -osassa) on muutettu ja millä tavoin. Lisäksi erillisellä aikaleimalla merkitään, koska muutos on tehty.

Potilastietojärjestelmässä tehtyjen muutosten jälkeen asiakirjasta tulee aina uusi versio sähköiseen arkistoon. Sähköinen arkisto ei käsittele tai muuta näitä koodiarvoja asiakirjassa. Koodiston käyttö on vapaaehtoista ja sähköisessä arkistossa säilytetään lisäksi erikseen asiakirjojen täydellinen versiohistoria. Koodisto on kansallinen kuvailutietojen laajennus, joka noudattaa JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot -suositusta (versio 15.6.2005). Kyseessä on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: En utvidgning av den nationella beskrivningsinformationen, som följer rekommendationen JHS 143 (Metadata för beskrivning och hantering av dokument, version 15.6.2005). Patientdatasystemet kan med hjälp av detta kodsystem i beskrivningsinformationen om handlingen (i CDA R2 Header) ange vilka ändringar som det gjort i anteckningarna för de handlingar som har sökts i eArkiv. På så sätt blir det möjligt att spåra de ändringar som har gjorts i en handling. Med hjälp av kodsystemet anger patientdatasystemet vilken anteckning i handlingen (CDA R2 Body-delen) som har ändrats och på vilket sätt. Dessutom anges med en separat tidsstämpel när ändringen har gjorts. Efter att ändringarna gjorts i patientdatasystemet blir det alltid en ny version av handlingen i eArkiv. eArkiv behandlar inte och ändrar inte dessa kodvärden i handlingen. Det är frivilligt att använda kodsystemet, och i eArkiv lagras dessutom separat en fullständig versionshistorik för handlingarna. Det är fråga om en HL7 teknisk klassificering.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.