Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40120
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI)
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna – Processhanteringskodsystemet för kontrollkuvertet (HL7FI)
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) on Potilastiedon arkiston, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja sähköisen lääkemääräyksen Medical Records -sanomissa käytettävä luokitus, joka kertoo kontrollikehyksessä ilmaistavan detectedIssueEventin laadun. Tietoa tarvitaan detectedIssueManagement -koodien tulkkaamisessa. Hoitosuhde todennetaan eri tavalla Potilastiedon arkistossa kuin sähköisessä lääkemääräyksessä. Potilastiedon arkistossa hoitosuhde pitää todentaa voimassaolevalla palvelutapahtumalla, mutta sähköisessä lääkemääräyksessä hoitosuhteen todentaminen on jätetty kokonaan potilastietojärjestelmän vastuulle. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa asiakassuhde pitää todentaa voimassaolevalla sosiaalihuollon palveluyksikön asiakkuudella.

Användningsändamål: Kanta-tjänsterna – Processhanteringskodsystemet för kontrollkuvertet (HL7FI) är en klassificering som används vid Medical Records-meddelanden i Patientdataarkivet, i Klientdataarkivet för socialvården och i det elektroniska receptet, och som visar vilket slag av detectedIssueEvent som anges i kontrollkuvertet. Uppgiften behövs vid tolkningen av detectedIssueManagement-koderna. En vårdrelation verifieras på ett annat sätt i Patientdataarkivet än när det gäller elektroniska recept. Inom Patientdataarkivet måste en vårdrelation verifieras med en gällande servicehändelse, men inom det elektroniska receptet har verifieringen av vårdrelationen lämnats helt och hållet på patientdatasystemets ansvar. Inom Klientdataarkivet för socialvården måste en klientrelation verifieras genom ett gällande klientskap vid en serviceenhet inom socialvården.

Vastuutaho: Kela

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40120.2006
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI)
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2006 - 31.12.2050
18.06.2017 17:20 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj