Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40120
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI)
Selected version
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) (Default version)
1.2.246.537.5.40120
KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI)
Codes
No
Others
No
Yes
Kanta-tjänsterna – Processhanteringskodsystemet för kontrollkuvertet (HL7FI)

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) on Potilastiedon arkiston, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja sähköisen lääkemääräyksen Medical Records -sanomissa käytettävä luokitus, joka kertoo kontrollikehyksessä ilmaistavan detectedIssueEventin laadun. Tietoa tarvitaan detectedIssueManagement -koodien tulkkaamisessa. Hoitosuhde todennetaan eri tavalla Potilastiedon arkistossa kuin sähköisessä lääkemääräyksessä. Potilastiedon arkistossa hoitosuhde pitää todentaa voimassaolevalla palvelutapahtumalla, mutta sähköisessä lääkemääräyksessä hoitosuhteen todentaminen on jätetty kokonaan potilastietojärjestelmän vastuulle. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa asiakassuhde pitää todentaa voimassaolevalla sosiaalihuollon palveluyksikön asiakkuudella.

Användningsändamål: Kanta-tjänsterna – Processhanteringskodsystemet för kontrollkuvertet (HL7FI) är en klassificering som används vid Medical Records-meddelanden i Patientdataarkivet, i Klientdataarkivet för socialvården och i det elektroniska receptet, och som visar vilket slag av detectedIssueEvent som anges i kontrollkuvertet. Uppgiften behövs vid tolkningen av detectedIssueManagement-koderna. En vårdrelation verifieras på ett annat sätt i Patientdataarkivet än när det gäller elektroniska recept. Inom Patientdataarkivet måste en vårdrelation verifieras med en gällande servicehändelse, men inom det elektroniska receptet har verifieringen av vårdrelationen lämnats helt och hållet på patientdatasystemets ansvar. Inom Klientdataarkivet för socialvården måste en klientrelation verifieras genom ett gällande klientskap vid en serviceenhet inom socialvården.

Vastuutaho: Kela

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.