Classification and classification version details
1.2.246.537.6.32
Fimea - ATC Luokitus
Selected version
Fimea - ATC Luokitus 2007 (Default version)
1.2.246.537.6.32
Fimea - ATC Luokitus
Codes
Yes
Others
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/perusrekisteri

Käyttötarkoitus: ATC on lääkkeiden anatomis-terapeuttis-kemiallinen (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokitusjärjestelmä. Lääkkeet on jaettu luokituksessa ryhmiin yhtäältä sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään lääkkeet vaikuttavat, ja toisaalta sen mukaan, mitä kemiallisia, farmakologisia ja terapeuttisia ominaisuuksia lääkkeillä on.

Lääkkeet on ryhmitelty viiteen eri tasoon siten, että ensin lääkkeet on ryhmitelty 14 pääryhmään (ensimmäinen taso) ja tämän jälkeen neljään alatasoon. Tasot kaksi ja kolme ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, ja neljäs taso ilmaisee farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu. Viides taso ilmaisee yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän.

Fimea - ATC-luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja sähköisissä resepteissä. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa Lääke-tietokomponentissa ja erityisesti päihdehuollon, ikäihmisten, omaishoidontuen ja kotipalvelujen asiakasasiakirjarakenteissa.

Vastuutaho: Fimea

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.