Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40006
eArkisto - tekninen CDA R2 henkilötarkennin
Selected version
eArkisto - tekninen CDA R2 henkilötarkennin 2009 (Default version)
1.2.246.537.5.40006
eArkisto - tekninen CDA R2 henkilötarkennin
Codes
No
HL7
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

1.2.246.537.5.40006
T
http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: eArkisto -tekninen CDA R2 henkilötarkennin -luokitus on tarkoitettu terveydenhuollon HL7 CDA R2 yhteensopivia ohjelmistoja toteuttaville tahoille. HL7 CDA R2:ssa potilasasiakirjojen laadintaan tai käsittelyyn osallistunut terveydenhuollon ammattihenkilö tai muussa roolissa toimiva henkilö ilmoitetaan author-luokan avulla. Usein henkilön rooli tai tehtävä selviää asiayhteydestä. Kyseinen luokka on kuitenkin toistuva, sillä tiettyihin tapahtumiin voi liittyä yksi tai usea henkilö eri rooleissa tai tehtävissä. Tämän vuoksi author-luokassa on on elementti functionCode, jolla ilmoitetaan kunkin henkilön rooli tai tehtävä. Tämän luokituksen ei ole tarkoitus kattaa kaikkia terveydenhuollossa toimivan henkilön rooleja tai tehtäviä, vaan pelkästään ne, joita tarvitaan CDA R2-dokumenteissa. Tarkempi kuvaus author-luokan käytöstä löytyy määrityksestä OpenCDA - Kertomus ja lomakkeet.


Vastuutaho: Kela


Användningsändamål: I eArkiv är den tekniska klassificeringen CDA R1 personidentifierare avsedd för de aktörer som tar fram program som är kompatibla med hälso- och sjukvårdens HL7 CDA R2. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en person som har någon annan roll och som deltar i upprättandet och hanteringen av journalhandlingar anges i HL7 CDA R2 med hjälp av kategorin Author. Ofta framgår personens roll av sammanhanget. Kategorin i fråga är dock återkommande, eftersom det till vissa händelser kan hänföra sig en eller flera personer i olika roller eller uppgifter. I kategorin Author finns därför elementet functionCode med vilken rollen eller uppgiften anges skilt för var och en. Syftet med denna klassifikation är inte att omfatta alla roller eller uppgifter som personer inom hälso- och sjukvården kan ha, utan bara de roller och uppgifter som behövs i CDA R2-handlingar. En närmare beskrivning av hur Author-kategorin används finns i anvisningen OpenCDA – Kertomus ja lomakkeet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.