Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1274
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen
Selected version
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen (Default version)
1.2.246.537.6.1274
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen
Codes
No
No
Yes
No
THL - Barnets ståndpunkt i faderskapsutredningen

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen -luokitusta käytetään ilmaisemaan sitä, suostuuko 15 vuotta täyttänyt  lapsi isyyden selvittämiseen vai vaatiiko hän isyyden selvittämisen keskeyttämistä. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: lapsen neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Barnets ståndpunkt i faderskapsutredningen används till att ange om ett barn som fyllt 15 år samtycker till en faderskapsutredning eller om barnet kräver att faderskapsutredningen läggs ned. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över överläggning med barnet för att utreda faderskap.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.