Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40156
eArkisto - Palvelutapahtuman laji
Selected version
eArkisto - Palvelutapahtuman laji 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40156
eArkisto - Palvelutapahtuman laji
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Palvelutapahtuman laji -koodistoa  käytetään sähköisen potilastiedon arkiston hakusanomissa erottamaan osastohoito- ja avohoitokäyntitiedot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (9.2.2007/159) 11 § edellyttää osastohoito- ja avohoitokäyntitietojen erittelyn. Potilasasiakirjoissa vastaava tieto on merkitty THL:n palvelutapahtumaluokituksen mukaisesti.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Kodsystemet används för sökmeddelanden i eArkiv för att särskilja uppgifterna om vård på avdelning respektive besök inom den öppna vården, såsom det förutsätts enligt 11 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. I journalhandlingarna har motsvarande uppgift angetts i enlighet med THL:s klassificering av servicehändelser.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.