Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1267
THL - Henkilöllisyyden toteamisessa käytetty asiakirja
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Handling som använts vid fastställande av identitet
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Luokitusta THL - Henkilöllisyyden toteamisessa käytetty asiakirja käytetään ilmaisemaan sitä, minkä asiakirjan perusteella henkilöllisyys on varmennettu. Henkilöllisyyden toteamiseen hyväksytyistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa 1275/2015 (3 §) sekä valtioneuvoston asetuksessa henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa 162/2019 (1 §). Luokitusta käytetään seuraavissa asiakasasiakirjoissa: lapsen syntymää edeltävä isyyden tunnustamisasiakirja, lapsen syntymää edeltävä äitiyden tunnustamisasiakirja, äidin neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi,  mahdollisen isän neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi,  synnyttäneen äidin tai mahdollisen toisen äidin neuvotteluasiakirja äitiyden selvittämiseksi,  lapsen neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi, lapsen neuvotteluasiakirja äitiyden selvittämiseksi, lapsen syntymän jälkeinen isyyden tunnustamisasiakirja, lapsen syntymän jälkeinen äitiyden tunnustamisasiakirja, isyyden tunnustamisen kuulemisasiakirja, äitiyden tunnustamisen kuulemisasiakirja, isyyden tunnustamisen hyväksymisasiakirja, äitiyden tunnustamisen hyväksymisasiakirja, avioliiton aikana syntyneen lapsen vanhempien neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi, avioliiton aikana syntyneen lapsen vanhempien neuvotteluasiakirja äitiyden selvittämiseksi ja oikeusgeneettisen isyystutkimuksen näytteenottoasiakirja.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassifikationen THL - Handling som använts vid fastställande av identitet används för att ange vilken handling som använts för att fastställa identiteten. Bestämmelser om vilka handlingar som kan godkännas för fastställande av identiteten finns i statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden 1275/2015 (3 §) och i statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden 162/2019 (1 §). Klassifikationen används i följande klienthandlingar: handling över erkännande av faderskap före barnets födelse, handling över erkännande av moderskap före barnets födelse, handling över överläggning med modern för att utreda faderskap, handling över överläggning med den möjliga fadern för att utreda faderskap, handling över överläggning för att utreda moderskap med den mor som har fött barnet eller den kvinna som kan vara barnets andra mor, handling över överläggning med barnet för att utreda faderskap, handling över överläggning med barnet för att utreda moderskap, handling över erkännande av faderskap efter barnets födelse, handling över erkännande av moderskap efter barnets födelse, handling över hörande i samband med ett erkännande av faderskap, handling över hörande i samband med ett erkännande av moderskap, handling över godkännande av erkännande av faderskap, handling över godkännande av moderskapserkännande, handling över överläggning med föräldrarna för att utreda faderskapet till ett barn som har fötts under äktenskapet, handling över överläggning med föräldrarna för att utreda moderskapet till ett barn som har fötts under äktenskapet och handling över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning.
Version details
THL - Henkilöllisyyden toteamisessa käytetty asiakirja isyysasiassa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1267.201701
THL - Henkilöllisyyden toteamisessa käytetty asiakirja isyysasiassa
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
14.05.2019 15:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj