Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40169
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan erityissisältö -luokitusta käytetään potilasasiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header) kuvaamaan erityissuojattavat tiedot, jotka määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista. Asiakirjan erityissisältö vaikuttaa joko asiakirjan luovutukseen tai sen käyttö edellyttää erillistä vahvistuspyyntöä. Koodisto saattaa tulevaisuudessa täydentyä uusilla koodiarvoilla, jos asetus tai jokin muu säädös muuttuu. Mikäli asiakirjaa ei ole merkitty tällä koodistolla, ei sen käsittely edellytä erityistoimenpiteitä, esimerkiksi näytettäessä tietoja Omakannan kautta.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut


Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – En handlings specialinnehåll används i beskrivningen av en journalhandling (DCA R2 Header) för att beskriva sådana uppgifter som särskilt ska skyddas och som definieras i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar. Handlingens specialinnehåll påverkar antingen möjligheterna att lämna ut handlingen eller så förutsätts en separat begäran om bekräftelse för att handlingen ska kunna användas. Kodsystemet kan i framtiden kompletteras med nya kodvärden om förordningen eller någon annan författning ändras. Om en handling inte har fått en anteckning enligt detta kodsystem förutsätter hanteringen av den inga särskilda åtgärder, t.ex. vid visning av uppgifter via Mina Kanta-sidor.

 

Version details
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40169.2008
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
25.04.2016 14:19 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj