Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1265
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia 2017 (Default version)
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
1.2.246.537.6.1265
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Socialvårdsärende

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä nimeämään sosiaalihuollossa käsiteltävänä oleva asia. Sähke2-määräyksessä asian nimeke on pakollinen metatieto. Sosiaalihuollossa asian nimi on asia-asiakirjalle pakollinen metatieto.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Socialvårdsärende används i socialvårdens klientdatasystem för att namnge ett ärende som behandlas inom socialvården. Enligt Sähke2-bestämmelsen utgör ärendets namn obligatorisk metadata. Inom socialvården är ärendets namn obligatorisk metadata för ärendehandlingen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.