Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1264
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Registerbeteckningen för handlingen
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus -luokitusta käytetään merkittäessä asiakirjan metatietoihin, mihin rekisteriin sosiaalihuollon asiakirja kuuluu. Luokitus sisältää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa ja Tahdonilmaisupalvelussa käytettävät, valtakunnallisesti määritellyt henkilörekisterityypit. Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä merkitsee asiakirjaan sen rekisterin tyypin, johon asiakirja kuuluu.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Registerbeteckningen för handlingen används då man i metadata om en handling anger i vilket register en handling inom socialvården ingår. Klassifikationen innehåller de personregistertyper som är nationellt definierade och som används i Klientdataarkivet för socialvården och i Viljeyttringstjänsten. Det system som behandlar klientinformationen anger i handlingen den registertyp som handlingen hänför sig till.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1264.201701
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
08.03.2022 16:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj