Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1264
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus (Default version)
1.2.246.537.6.1264
Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Registerbeteckningen för handlingen

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan rekisteritunnus -luokitusta käytetään merkittäessä asiakirjan metatietoihin, mihin rekisteriin sosiaalihuollon asiakirja kuuluu. Luokitus sisältää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa ja Tahdonilmaisupalvelussa käytettävät, valtakunnallisesti määritellyt henkilörekisterityypit. Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä merkitsee asiakirjaan sen rekisterin tyypin, johon asiakirja kuuluu.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Registerbeteckningen för handlingen används då man i metadata om en handling anger i vilket register en handling inom socialvården ingår. Klassifikationen innehåller de personregistertyper som är nationellt definierade och som används i Klientdataarkivet för socialvården och i Viljeyttringstjänsten. Det system som behandlar klientinformationen anger i handlingen den registertyp som handlingen hänför sig till.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.