Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40157
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokitusta käytetään palvelupyyntösanomassa (HL7 Medical Records) täsmentämään Potilastiedon arkiston käyttötilanne. Kaikissa Potilastiedon arkistoon lähetettävissä palvelupyynnöissä pitää eritellä palvelupyynnön tyyppi tämän luokituksen mukaisesti. Palvelupyynnön tyypin mukaisesti Potilastiedon arkisto päättelee, millaisia toimenpiteitä palvelupyynnölle tulee tehdä. Itse palvelupyyntö toteutetaan teknisesti HL7-interaktiolla.

Ostopalvelun järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, joka tekee sopimuksen ostopalvelun tuottajan kanssa. Ostopalvelun tuottaja toteuttaa palvelun asiakkaalle. Ostopalvelusopimus voi koskea yksittäistä henkilöä potilaskohtaisesti (potilaskohtainen ostopalvelusopimus), tai kokonaista palvelua (väestötasoinen ostopalvelusopimus; esimerkiksi päivystys tai jonkin tietyn palvelun ulkoistus).


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa Kanta-palvelujen käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokituksesta ja sen ylläpidosta vastaa Kelan Kanta-palvelut.


Användningsändamål: Klassificeringen Patientdataarkivet – Tjänstebegäran i arkivmeddelanden används i meddelanden gällande tjänstebegäran (HL7 Medical Records) för att precisera användningssituationen i patientdataarkivet. Alltid när en tjänstebegäran sänds till patientdataarkivet ska man specificera vilken typ av tjänstebegäran det är fråga om i enlighet med denna klassificering. Beroende på vilken typ av tjänstebegäran det är fråga om kan patientdataarkivet avgöra hurdana åtgärder som bör vidtas för tjänstebegäran i fråga. Själva tjänstebegäran genomförs tekniskt genom HL7-interaktion.

Med anordnare av köptjänst avses en aktör som ingår ett avtal med en producent av köptjänsten. Producenten av köptjänsten genomför tjänsten åt kunden. Ett avtal om köptjänster kan gälla enskilda personer patientspecifikt (patientspecifik köptjänst) eller en hel service (köptjänst på befolkningsnivå, t.ex. jouren eller en viss service som lagts ut på entreprenad).

Ansvarig aktör: Folkpensionsanstalten ansvarar för att de klassificeringar som behövs vid användningen av Kanta-tjänsterna är tillgängliga och aktuella inom den nationella kodtjänsten. FPA:s Kanta-tjänster ansvarar för klassificeringen Patientdataarkivet – Tjänstebegäran i arkivmeddelanden samt för dess underhåll.

 

Luokituksen versiot
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40157.2008
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
10.01.2018 14:54 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj