Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40157
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt
Selected version
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40157
eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt
Codes
No
Others
No
Yes
No
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T
https://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokitusta käytetään palvelupyyntösanomassa (HL7 Medical Records) täsmentämään Potilastiedon arkiston käyttötilanne. Kaikissa Potilastiedon arkistoon lähetettävissä palvelupyynnöissä pitää eritellä palvelupyynnön tyyppi tämän luokituksen mukaisesti. Palvelupyynnön tyypin mukaisesti Potilastiedon arkisto päättelee, millaisia toimenpiteitä palvelupyynnölle tulee tehdä. Itse palvelupyyntö toteutetaan teknisesti HL7-interaktiolla. Ostopalvelun järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, joka tekee sopimuksen ostopalvelun tuottajan kanssa. Ostopalvelun tuottaja toteuttaa palvelun asiakkaalle. Ostopalvelusopimus voi koskea yksittäistä henkilöä potilaskohtaisesti (potilaskohtainen ostopalvelusopimus), tai kokonaista palvelua (väestötasoinen ostopalvelusopimus; esimerkiksi päivystys tai jonkin tietyn palvelun ulkoistus).

Vastuutaho:Kela

Användningsändamål:Klassificeringen Patientdataarkivet - Tjänstebegäran i arkivmeddelanden används i meddelanden gällande tjänstebegäran (HL7 Medical Records) för att precisera användningssituationen i patientdataarkivet. Alltid när en tjänstebegäran sänds till patientdataarkivet ska man specificera vilken typ av tjänstebegäran det är fråga om i enlighet med denna klassificering. Beroende på vilken typ av tjänstebegäran det är fråga om kan patientdataarkivet avgöra hurdana åtgärder som bör vidtas för tjänstebegäran i fråga. Själva tjänstebegäran genomförs tekniskt genom HL7-interaktion. Med anordnare av köptjänst avses en aktör som ingår ett avtal med en producent av köptjänsten. Producenten av köptjänsten genomför tjänsten åt kunden. Ett avtal om köptjänster kan gälla enskilda personer patientspecifikt (patientspecifik köptjänst) eller en hel service (köptjänst på befolkningsnivå, t.ex. jouren eller en viss service som lagts ut på entreprenad). Ansvarig aktör: Folkpensionsanstalten ansvarar för att de klassificeringar som behövs vid användningen av Kanta-tjänsterna är tillgängliga och aktuella inom den nationella kodtjänsten. FPA:s Kanta-tjänster ansvarar för klassificeringen Patientdataarkivet - Tjänstebegäran i arkivmeddelanden samt för dess underhåll.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.