Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40161
eArkisto - Allekirjoitus
Selected version
eArkisto - Allekirjoitus 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40161
eArkisto - Allekirjoitus
Codes
No
Others
No
Yes
No
eArkiv - Underskrift

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne,  3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

1.2.246.537.5.40161
Koodisto
T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Allekirjoitus -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan, kuinka potilas tai hänen laillinen edustajansa on allekirjoittanut asiakirjan. Sosiaalihuollon tietojärjestelmissä luokitusta käytetään ilmaisemaan, kuinka asiakas, hänen laillinen edustajansa tai sosiaalihuollon ammattihenkilö on allekirjoittanut asiakirjan..

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut.

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv - Underskrift används i social- och hälsovårdens informationssystem för att ange, hur patienten eller patientens lagliga företrädare har undertecknat handlingen. Klassificeringen används i socialvårdens informationssystem för att ange, hur klienten, klientens lagliga företrädare eller en yrkesutbildad person inom socialvården har undertecknat handlingen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.