Classification and classification version details
1.2.246.537.5.1
AR/YDIN - Sukupuoli
Selected version
AR/YDIN - Sukupuoli 1997 (Default version)
1.2.246.537.5.1
AR/YDIN - Sukupuoli
Codes
No
No
Yes
No
AR/YDIN - Kön

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.5.1
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Sukupuoli -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan henkilön sukupuoli. Luokitus eroaa DVV:n sukupuoliluokituksesta, mutta luokitusten vastaavuudet on määritelty.

Användningsändamål: Klassificeringen AR/YDIN - Kön används i social- och hälsovårdens informationssystem för att uttrycka en persons kön. Klassificeringen avviker från MDB:s könsklassificering, men överensstämmelserna i klassificeringarna har fastställts.

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.