Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1259
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 1989
Selected version
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 1989 (Default version)
1.2.246.537.6.1259
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 1989
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Serviceuppgift 1989
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 1989 -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien vanhojen asiakasasiakirjojen alkuperäistä palvelutehtävää. Vanhoina asiakasasiakirjoina Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat asiakirjat liitetään sekä nykyiseen voimassa olevaan että alkuperäiseen palvelutehtävään. SÄHKE2-määräyksen mukaan sekä tehtävä että alkuperäinen tehtävä ovat säilytettävälle aineistolle pakollisia metatietoja.  Palvelutehtävä 1989 -luokitus vastaa Valtionarkiston päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä vuodelta 1989 (osa 5).

Vastuutaho: THL

 

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Serviceuppgift 1989 används i socialvårdens klientdatasystem och Kanta-tjänsterna för att beskriva den ursprungliga serviceuppgiften för gamla klienthandlingar som lagras i Klientdataarkivet för socialvården. Klienthandlingar som lagras som gamla klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården ansluts till både den nuvarande gällande och ursprungliga serviceuppgiften. Enligt SÄHKE2-bestämmelsen är både uppgiften och den ursprungliga uppgiften obligatorisk metadata för det material som lagras.  Klassificeringen Serviceuppgift 1989 motsvarar Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar från 1989 (del 5).

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.