Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1501
Sosiaalihuolto - Asian tila
Selected version
Sosiaalihuolto - Asian tila (Default version)
1.2.246.537.6.1501
Sosiaalihuolto - Asian tila
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård – Ärendestatus

7 Asiakasasiakirjan metatiedoissa käytettävä luokitus

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asian tila -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakkaan asian käsittelyssä kuvaamaan asian käsittelyn tilaa. Asian tila kuvaa asian elinkaaren vaiheen, eli onko asia avoimena (aktiivivaiheessa) vai onko sen käsittely päättynyt (passiivivaiheessa). Käsiteltävän asian tila on luokituksen avulla nopeasti nähtävissä ja kerrottavissa asianosaisille tai muille kuin sosiaalihuollon viranomaisille. Luokitusta käytetään Kelan Kanta-palvelujen teknisissä asia-asiakirjoissa ja niiden metatiedoissa

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Ärendestatus används för att beskriva läget för behandlingen av en socialvårdsklients ärende. Ärendets status anger i vilket skede av sin livscykel ärendet befinner sig, dvs. om det är öppet (aktivt) eller om behandlingen har avslutats (passivt). Med hjälp av klassificeringen går det snabbt att se vilket skede ett ärende befinner sig i och delge detta till parterna eller till myndigheter utanför socialvården. Klassificeringen används i de tekniska ärendehandlingarna och i därmed sammanhängande metadata i FPA:s KanTa-tjänst.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.