Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1501
Sosiaalihuolto - Asian tila
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Ärendestatus
Luokituksen peruste:

7 Asiakasasiakirjan metatiedoissa käytettävä luokitus

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asian tila -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakkaan asian käsittelyssä kuvaamaan asian käsittelyn tilaa. Asian tila kuvaa asian elinkaaren vaiheen, eli onko asia avoimena (aktiivivaiheessa) vai onko sen käsittely päättynyt (passiivivaiheessa). Käsiteltävän asian tila on luokituksen avulla nopeasti nähtävissä ja kerrottavissa asianosaisille tai muille kuin sosiaalihuollon viranomaisille. Luokitusta käytetään Kelan Kanta-palvelujen teknisissä asia-asiakirjoissa ja niiden metatiedoissa

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Ärendestatus används för att beskriva läget för behandlingen av en socialvårdsklients ärende. Ärendets status anger i vilket skede av sin livscykel ärendet befinner sig, dvs. om det är öppet (aktivt) eller om behandlingen har avslutats (passivt). Med hjälp av klassificeringen går det snabbt att se vilket skede ett ärende befinner sig i och delge detta till parterna eller till myndigheter utanför socialvården. Klassificeringen används i de tekniska ärendehandlingarna och i därmed sammanhängande metadata i FPA:s KanTa-tjänst.

Version details
Sosiaalihuolto - Asian tila (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1501.201601
Sosiaalihuolto - Asian tila
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
14.11.2016 11:58 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj