Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.233
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan osastohoidon aikana tapahtunutta itsemurhayritystä tai itsemurhakuolemaa. Itsemurhalla tarkoitetaan aktiivista oman hengen tarkoituksellista riistämistä. Luokituksen avulla kerättävää tietoa tarvitaan mm. kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman vaikutusten seurantaan.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva självmordsförsök eller självmord under patientens avdelningsvård. Med självmord avses att aktivt avsiktligt ta sitt eget liv. Uppgifter som insamlas med hjälp av klassificeringen behövs bl.a. för uppföljning av effekterna av det nationella programmet för mentalvård och missbruksarbete.

Version details
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.233.201601
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
18.10.2017 11:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj