Classification and classification version details
1.2.246.537.6.233
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Selected version
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa (Default version)
1.2.246.537.6.233
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan osastohoidon aikana tapahtunutta itsemurhayritystä tai itsemurhakuolemaa. Itsemurhalla tarkoitetaan aktiivista oman hengen tarkoituksellista riistämistä. Luokituksen avulla kerättävää tietoa tarvitaan mm. kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman vaikutusten seurantaan.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva självmordsförsök eller självmord under patientens avdelningsvård. Med självmord avses att aktivt avsiktligt ta sitt eget liv. Uppgifter som insamlas med hjälp av klassificeringen behövs bl.a. för uppföljning av effekterna av det nationella programmet för mentalvård och missbruksarbete.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.