Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1505
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Kategori av handlingar
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7 Medical records -sanomassa kuvaamaan arkistoon tallennettavan asiakirjan ryhmää. Kaikissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja Thdonilmaisupalveluun lähetettävissä arkistoinnin, versioinnin ja mitätöinnin sanomissa tai palvelupyynnöissä asiakirjaryhmä on eriteltävä tämän luokituksen mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tai Tahdonilmaisupalvelu päättelee asiakirjaryhmän perusteella millaisia toimenpiteitä asiakirjalle tulee tehdä. Itse sanoma/palvelupyyntö toteutetaan teknisesti HL7-interaktiolla.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - kategori av handlingar används för HL7 Medical records-meddelanden i Klientdataarkivet för socialvården för att beskriva till vilken kategori en handling som lagras i arkivet hör. I alla meddelanden om arkivering, versioner och makulering eller tjänstbegäranden som skickas till Klientdataarkivet för socialvården och till Viljeyttringstjänsten måste kategorin specificeras i enlighet med denna klassificering. Utifrån handlingens kategori avgör Klientdataarkivet för socialvården eller Viljeyttringstjänsten vilka åtgärder som ska vidtas för handlingen i fråga. Själva meddelandet/tjänstebegäran genomförs tekniskt genom HL7-interaktion.

Ansvarig aktör: Folkpensionsanstalten, Kanta-tjänsterna

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1505.201601
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
02.12.2021 11:01 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj