Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1505
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä (Default version)
1.2.246.537.6.1505
Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Kategori av handlingar

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjaryhmä -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7 Medical records -sanomassa kuvaamaan arkistoon tallennettavan asiakirjan ryhmää. Kaikissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja Thdonilmaisupalveluun lähetettävissä arkistoinnin, versioinnin ja mitätöinnin sanomissa tai palvelupyynnöissä asiakirjaryhmä on eriteltävä tämän luokituksen mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tai Tahdonilmaisupalvelu päättelee asiakirjaryhmän perusteella millaisia toimenpiteitä asiakirjalle tulee tehdä. Itse sanoma/palvelupyyntö toteutetaan teknisesti HL7-interaktiolla.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - kategori av handlingar används för HL7 Medical records-meddelanden i Klientdataarkivet för socialvården för att beskriva till vilken kategori en handling som lagras i arkivet hör. I alla meddelanden om arkivering, versioner och makulering eller tjänstbegäranden som skickas till Klientdataarkivet för socialvården och till Viljeyttringstjänsten måste kategorin specificeras i enlighet med denna klassificering. Utifrån handlingens kategori avgör Klientdataarkivet för socialvården eller Viljeyttringstjänsten vilka åtgärder som ska vidtas för handlingen i fråga. Själva meddelandet/tjänstebegäran genomförs tekniskt genom HL7-interaktion.

Ansvarig aktör: Folkpensionsanstalten, Kanta-tjänsterna

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.