Classification and classification version details
1.2.246.537.5.5002
eArkisto - Näkymätyyppi
Selected version
eArkisto - Näkymätyyppi (Default version)
1.2.246.537.5.5002
eArkisto - Näkymätyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
eArkiv – Vytyp

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

1.2.246.537.5.5002
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: eArkisto - Näkymätyyppi -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä AR/YDIN - Näkymät -luokituksen  lisätietona ilmaisemaan näkymäkertomusmerkintöjen tallentamiseen tai potilasasiakirjojen näyttämiseen tarkoitettujen eri näkymien tyyppejä. Näkymätyypillä kuvataan näkymien tarkoitusta, rakennetta ja käsittelysääntöjä potilastietojärjestelmissä.

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – Vytyper används i hälso- och sjukvårdens datasystem som tilläggsuppgift till klassificeringen AR/YDIN – Vyer, för att ange de olika typer av vyer som finns för inmatning av journalanteckningar eller visning av patientdokument. Vytypen används för att beskriva vyns syfte, uppbyggnad och hanteringsregler i patientdatasystemen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.