Classification and classification version details
1.2.246.537.6.88
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus
Selected version
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.88
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus
Codes
No
Others
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista. Palvelutapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan palvelusta muodostuvaan henkilörekisteriin, esimerkiksi yksittäinen avohoitokäynti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa siihen ajallisesti ja asiallisesti liittyvine tutkimuksineen, toimenpiteineen ja yhteydenottoineen, taikka laitoshoitojakso siihen liittyvine toimenpiteineen, tutkimuksineen ja konsultaatioineen, taikka määritellystä syystä tapahtuva hoitosarja. Yhteen laitoshoitojaksoon voidaan kuitenkin sisällyttää useita palvelutapahtumia, jos se tietojen erityisen arkaluontoisuuden tai muiden syiden vuoksi on potilaan tai palvelun antajan kannalta perusteltua. Potilas antaa suostumuksensa häntä koskevien tietojen luovuttamiseksi toiselle palvelun antajalle palvelutapahtumaan (tai palvelukokonaisuuteen) liittyen. Palvelutapahtumaluokitusta käytetään kuvaamaan palvelutapahtuman sisältöä potilaan ymmärtämällä tavalla. Kukin palvelutapahtuma yksilöidään OID-tunnuksella.


Vastuutaho: Stakes, Komulainen Jorma

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.