Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12
AR/YDIN - Näkymät
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Vyer
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Näkymät -luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä sitomaan potilaskertomukseen kirjattavaa tietoa tiettyyn sisältö- tai hoitokokonaisuuteen kuten lääketieteen erikoisalaan, ammattialaan tai palveluun liittyviin hoitoihin. Näkymätietoa voidaan käyttää myös haettaessa potilaskertomustietoja kyseisten kokonaisuuksien mukaisesti.

Näkymäluokitus kattaa vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, 1257/2015) mainitsemissa potilasasiakirjoissa käytettävät näkymäluokat.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen för AR/YDIN - Vyer används i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem för att koppla uppgifter som antecknas i en patientjournal till en viss innehålls- eller vårdhelhet såsom vård och behandling inom ett medicinskt specialområde, yrkesområde eller en tjänst. Informationen i vyn kan också användas vid sökning av data i patientjournaler enligt ifrågavarande helhet.

Vyklassificeringen omfattar de vyklasser i patienthandlingar som nämns i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015).

Version details
AR/YDIN - Näkymät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002
AR/YDIN - Näkymät
Status ImageActive
Active
01.01.2002 - 31.12.2030
29.10.2021 08:58 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj