Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12
AR/YDIN - Näkymät
Selected version
AR/YDIN - Näkymät (Default version)
1.2.246.537.6.12
AR/YDIN - Näkymät
Codes
No
No
Yes
No
AR/YDIN - Vyer

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Näkymät -luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä sitomaan potilaskertomukseen kirjattavaa tietoa tiettyyn sisältö- tai hoitokokonaisuuteen kuten lääketieteen erikoisalaan, ammattialaan tai palveluun liittyviin hoitoihin. Näkymätietoa voidaan käyttää myös haettaessa potilaskertomustietoja kyseisten kokonaisuuksien mukaisesti.

Näkymäluokitus kattaa vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, 1257/2015) mainitsemissa potilasasiakirjoissa käytettävät näkymäluokat.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen för AR/YDIN - Vyer används i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem för att koppla uppgifter som antecknas i en patientjournal till en viss innehålls- eller vårdhelhet såsom vård och behandling inom ett medicinskt specialområde, yrkesområde eller en tjänst. Informationen i vyn kan också användas vid sökning av data i patientjournaler enligt ifrågavarande helhet.

Vyklassificeringen omfattar de vyklasser i patienthandlingar som nämns i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.