Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40005
AR/YDIN - Diagnoosin /toimenpiteen ensisijaisuus
Selected version
AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus 2003 (Default version)
1.2.246.537.5.40005
AR/YDIN - Diagnoosin /toimenpiteen ensisijaisuus
Codes
No
HL7
No
Yes
No
AR/YDIN - Prioritet hos en diagnos/åtgärd

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus -koodistoa käytetään ilmaisemaan diagnoosin ja toimenpiteen ensi- tai toissijaisuutta siinä osakokonaisuudessa, jossa potilas kyseisessä hoitotilanteessa on. Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus määritetään yleensä hoitotilanteen päättyessä. Diagnoosin ensisijaisuus kirjataan epikriisiin/hoitopalautteeseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös hoitotapahtuman (esimerkiksi avohoitokäynnin) aikana aktiivisesti esillä olleiden ongelmien kuvauksessa. Sekä päädiagnoosit että sivudiagnoosit voivat toimia hoitotilanteesta tuotetuissa dokumenteissa metatietoina, joiden perusteella potilaskertomuksesta voidaan hakea kyseiseen diagnoosiin liittyviä dokumentteja. Koodiston avulla erotellaan ensisijaiset diagnoosit ja toimenpiteet tässä kontekstissa toissijaisista diagnooseista ja toimenpiteistä.

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Prioritet hos en diagnos/åtgärd används för att uttrycka om en diagnos och en åtgärd är primära eller sekundära i den delhelhet där patienten i ifrågavarande vårdsituation befinner sig. Prioriteten hos en diagnos/åtgärd fastställs i allmänhet när en vårdsituation upphör. Prioriteten hos en diagnos antecknas i epikrisen/vårdresponsen, men den kan också utnyttjas i beskrivningen av problem som aktivt tagits upp under en vårdhändelse (t.ex. öppenvårdsbesök). Både huvud- och bidiagnoser kan fungera som metadata i dokument som skapats under en vårdsituation på basis av vilka man i patientjournalen kan söka dokument i anknytning till den ifrågavarande diagnosen. De primära diagnoserna och åtgärderna separeras i den här kontexten med hjälp av kodsystemet från de sekundära diagnoserna och åtgärderna.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.