Classification and classification version details
1.2.246.537.6.58
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
Selected version
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 4.0 (Default version)
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 3.0
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 2.0.1
1.2.246.537.6.58
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
Codes
Yes
Others
No
Yes
Vårdarbete - Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL)

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Hoitotyö - Toimintoluokitusta (SHToL)  käytetään potilaan tai asiakkaan päivittäisen hoidon toteutumisen kuvaamiseen ja hoitotoimien rakenteiseen kirjaamiseen. Hoitotoimi on yksi hoitotyön keskeisistä rakenteista tiedoista ja elementti hoitotyön yhteenvedossa.  Terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun asetuksen (ns. vaiheistusasetus) (1257/2015) mukaan hoitotyön yhteenveto tulee tallentaa Potilastiedon arkistoon. SHToL muodostaa yhdessä Hoidon tarveluokituksen (SHTaL) ja Hoidon tulosluokituksen (SHTuL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Luokitus perustuu Clinical Care Classification (CCC) -luokitukseen.

Användningsändamål: Vårdarbete - Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL) används för att beskriva förverkligandet av patientens eller klientens dagliga vård samt för strukturerad dokumentation. Vårdåtgärd är ett centralt begrepp inom strukturerad dokumentation och ett element i vårdepikrisen. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015) bör vårdepikrisen lagras i Patientdataarkivet. SHToL utgör tillsammans med Klassifikation av vårdbehov (SHTaL) och Klassifikation av vårdresultat (ShTuL) den finländska Klassifikationshelheten av vårdarbete. Klassifikationen grundar sig på Clinical Care Classification (CCC)-Klassifikation

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.