Classification and classification version details
1.2.246.537.6.886
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Selected version
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu 202401 (Default version)
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu 2015
1.2.246.537.6.886
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Codes
Yes
No
Yes
No
Pompidou/Informationsinnehåll - Datainsamling inom narkotikavården
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu tietosisältöä käytetään THL:n huumehoidon ja -kuntoutuksen tiedonkeruussa. Tietosisältö sisältää keskeisiä päihdetyössä ja -hoidossa tarvittavia tietoja asiakkaan elämäntilanteesta, päihteiden ongelmakäytöstä, huumeiden pistokäytöstä, annetusta hoidosta tai kuntoutuksesta ja mahdollisesta opioidikorvaushoidosta. Tietosisältöä voidaan hyödyntää osana päihdetyön ja -hoidon tilannearviota. Lisätietoja ja ohjeita verkkosivuilla ja tiedonkeruun oppaassa https://thl.fi/huumehoito.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Informationsinnehållet Pompidou/Informationsinnehåll - Datainsamling inom narkotikavården används i THL:s datainsamling om narkotikavård och -rehabilitering. Informationsinnehållet innehåller centrala uppgifter som behövs inom missbruksarbete och -vård om klientens livssituation, missbruk av berusningsmedel, injicering av narkotika, vård eller rehabilitering som har getts och eventuella substitutionsbehandlingar med opioidläkemedel. Informationsinnehållet kan användas som en del i lägesbedömningen inom missbruksarbete och -vård. Mer information och anvisningar finns på webbplatsen och i handboken om datainsamling https://thl.fi/huumehoito.

Ansvarig aktör: THL


Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.