Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.383
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Selected version
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä (Default version)
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä 2009
1.2.246.537.6.12.2002.383
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Codes
Yes
No
Yes
No
Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 4 Anmälan om avbrytande av havandeskap
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.383
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaisella lomakkeella kuvataan henkilölle suoritettua raskauden keskeyttämistä tai samanaikaista raskauden keskeyttämistä ja sterilomista. Jokaisesta Suomessa raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla suoritetusta raskauden keskeyttämisestä ja steriloimislain nojalla tehdystä steriloimisesta on tehtävä vahvistetun kaavan mukainen ilmoitus (lomake AB 4 + ST 2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ilmoituslomake on lähetettävä yhden (1) kuukauden kuluessa suoritetusta raskauden keskeyttämis- ja/ tai steriloimistoimenpiteestä.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 4 Anmälan om avbrytande av havandeskap används i hälso- och sjukvårdens informationssystem och tjänster. På en blankett som följer strukturen beskrivs avbrytandet av den gravidas havandeskap eller samtidigt avbrytande av havandeskap och sterilisering. För varje avbrytande av havandeskap som görs med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap och sterilisering som görs med stöd av steriliseringslagen ska det lämnas en anmälan enligt ett fastställt formulär (blankett AB 4 + ST 2) till Institutet för hälsa och välfärd. Anmälningsblanketten ska inlämnas inom en (1) månad från åtgärden för avbrytande av havandeskap och/eller steriliseringsåtgärden.

De fastställda visuella versionerna av blanketterna finns i den elektroniska författningssamlingen (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.