Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.381
STM/Lomake - AB 2 Selvitys raskaana olevan ja hänen perheensä elämänoloista
Selected version
STM/Lomake - AB 2 Selvitys raskaana olevan ja hänen perheensä elämänoloista (Default version)
STM/Lomake - AB 2 Selvitys naisen ja hänen perheensä elämänoloista 2009
1.2.246.537.6.12.2002.381
STM/Lomake - AB 2 Selvitys raskaana olevan ja hänen perheensä elämänoloista
Codes
Yes
No
Yes
No
Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 2 Utredning om den gravidas och hennes familjs levnadsförhållanden
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
1.2.246.537.6.12.2002.381
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 2 Selvitys raskaana olevan ja hänen perheensä elämänoloista -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaisella lomakkeella annetaan lisätietoa raskauden keskeyttämistä hakevan ja hänen perheensä elinoloista. Lomake on liite lomakkeeseen STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 2 Utredning om den gravidas och hennes familjs levnadsförhållanden används i hälso- och sjukvårdens informationssystem och tjänster. På en blankett som följer strukturen ges närmare information om den gravida som ansöker om avbrytande av havandeskapet och hennes familjs levnadsförhållanden. Blanketten är en bilaga till blankett SHM/Blankett - AB 1 Avbrytande av havandeskap.

De fastställda visuella versionerna av blanketterna finns i den elektroniska författningssamlingen (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.