Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Selected version
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen (Default version)
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen 2009
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Codes
Yes
No
Yes
No
Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 1 Avbrytande av havandeskap
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
1.2.246.537.6.12.2002.380
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaista lomaketta käytetään raskauden keskeyttämiseen liittyvien esitietojen selvittämiseen ja lakisääteisten edellytysten toteutumisen tarkistamiseen sekä raskauden keskeyttämiseen liittyvän lääkärinlausunnon, hakemuksen ja päätöksen laatimiseen terveydenhuollossa. Lomake on tarvittaessa myös lähete terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa keskeytys suoritetaan. Lomakkeelle täytettävien tietojen lisäksi on tehtävä hoidon toteuttamisen kannalta tarpeelliset merkinnät muihin potilasasiakirjoihin. Haettaessa raskaudenkeskeyttämislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta lomakkeen AB 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Blankettstrukturen SHM/Blankett - AB 1 Avbrytande av havandeskap används i hälso- och sjukvårdens informationssystem och tjänster. En blankett som följer strukturen används för utredning av förhandsuppgifter och för granskning av att de lagstadgade förutsättningarna uppfylls vid avbrytande av havandeskap samt för upprättande av läkarutlåtande, ansökan och beslut om avbrytande av havandeskap inom hälso- och sjukvården. Blanketten fungerar vid behov även som remiss till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där havandeskapet avbryts. Utöver de uppgifter som ifylls på blanketten ska nödvändiga anteckningar för genomförandet av vården även ifyllas i andra journalhandlingar. Vid ansökan om tillstånd för avbrytande av havandeskapet från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska blankett AB 1 alltid fogas till de handlingar som skickas till verket.

De fastställda visuella versionerna av blanketterna finns i den elektroniska författningssamlingen (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.