Classification and classification version details
1.2.246.537.6.883
THL - Viestintäkanava
Selected version
THL - Viestintäkanava (Default version)
1.2.246.537.6.883
THL - Viestintäkanava
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Kommunikationskanal
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Viestintäkanava -koodistoa käytetään digitaalisen asioinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietorakenteissa kuvaamaan viestintäkanavaa, jonka kautta asiakkaalle tai hänen yhteyshenkilölleen välitetään tietoa. Koodiston arvot kuvaavat käytettävää viestintäkanavaa asiakkaan, ei palveluntuottajan näkökulmasta. Koodistoa käytetään esimerkiksi ajanvarauksen rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan asiakkaalle lähetettävien muistutusten tai kehotusten viestintäkanavaa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodsystemet THL - Kommunikationskanal används i informationsstrukturer för digital ärendehantering och social- och hälsovårdens informationssystem för att beskriva den kommunikationskanal via vilken information förmedlas till en kund eller till kundens kontaktperson. Kodsystemets värden beskriver den kommunikationskanal som används ur kundens, inte ur tjänsteproducentens, synvinkel. Kodsystemet används till exempel i tidsbokningens strukturerade informationsinnehåll för att beskriva kommunikationskanalen som används för att skicka påminnelser eller uppmaningar till kunden.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.