Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.372
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto B
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.372
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Lääkärinlausunto B on lääkärin täyttämä laaja lausunto, jota tarvitaan haettaessa työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia (osasairauspäiväraha, kokonaiskestoltaan yli 2 kuukauden mittaiset sairauspäivärahajaksot, kuntoutustuki, osakuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, työuraeläke). Lomaketta käytetään myös laadittaessa työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista (etenkin jos samalla haetaan jatkoa sairauspäivärahalle). Lomakkeella voidaan laatia muita työkykyä koskevia laajoja lausuntoja (esimerkiksi liikennevahinko-, tapaturma- tai ammattitautitapauksissa).  Lääkärinlausunto B tarvitaan myös haettaessa lääkinnällistä kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa ja nuoren kuntoutusrahaa sekä ammatillista kuntoutusta. Lääkärinlausunto B:llä haetaan lääkkeiden tai kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeutta Kelalta. Lisäksi lääkärinlausunto B:tä voi käyttää muihin soveltuviin tarkoituksiin. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi

Användningsändamål: FPA/Blankett – Läkarutlåtande B är ett omfattande utlåtande som läkaren fyller i och som behövs när man ansöker om förmåner kopplade till förlorad eller nedsatt arbetsförmåga (partiell sjukdagpenning, sjukdagpenning i perioder som totalt överskrider 2 månader, rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd, invalidpension, partiell invalidpension, arbetslivspension). Blanketten används också av företagshälsovården när denna enligt sin lagstadgade uppgift ger ett utlåtande om en sökandes möjligheter att fortsätta i arbetet (särskilt om personen samtidigt ansöker om att sjukdagpenningen ska fortsätta). Blanketten kan också användas för att ge andra omfattande utlåtanden om en persons arbetsförmåga (till exempel i fall av trafikolycka, olycka eller yrkessjukdom).  Ett läkarutlåtande B behövs också när man ansöker om medicinsk rehabilitering, psykoterapi i rehabiliteringssyfte, rehabiliteringspenning för unga och yrkesinriktad rehabilitering. Utlåtandet behövs även då man ansöker om ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat av FPA. Dessutom kan ett läkarutlåtande B användas för en serie andra ändamål. Blankettstrukturen används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto B SV 7 01.17 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.372.20150101
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto B SV 7 01.17
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
01.06.2018 12:19 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj