Classification and classification version details
1.2.246.537.6.609
THL - Rokotussuoja
Selected version
THL - Rokotussuoja (Default version)
1.2.246.537.6.609
THL - Rokotussuoja
Codes
No
No
Yes
No
THL - Vaccinationsskydd

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: THL - Rokotussuoja -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, valtakunnallisessa Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa sekä hoitoilmoitusrekisterissä (Hilmo, AvoHilmo) ilmaisemaan, mitä tauteja ja infektioita torjumaan rokote on annettu. Yksi rokote voi sisältää monta rokotussuojaa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodkatalogen THL - Vaccinskydd används i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården, i det nationella patientdataarkivet och i arkivets informationshanteringstjänst samt i vårdanmälningsregistret (Hilmo, AvoHilmo), för att ange vilka sjukdomar och infektioner en patient har vaccinerats mot. Ett vaccin kan innehålla flera vaccinskydd.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.