Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.857
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, användningsändamål
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkotus: Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset -koodisto kuvaa ne käyttötarkoitukset (tautitilat), joissa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa aloittaa tai hoitosuunnitelman mukaisesti jatkaa lääkitystä. Koodisto sisältää myös ne käyttötarkoitukset, joihin optikko tai yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti saa hankkia vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä. Käyttötarkoitukset on määritelty lääkkeen määräämisestä annetussa asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088, liitteet 1--3).

Koodistoa käytetään valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteissa. Rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvät käyttötarkoitustiedot tallennetaan Lääketietokantaan  pakkaustasoisesti tämän koodiston mukaisina. Lääketietokannan kautta koodistoa käytetään sähköisessä lääkemääräyksessä lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas - begränsad förskrivningsrätt, användningsändamål beskriver de användningsändamål (sjukdomstillstånd) för vilka en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska får inleda eller i enlighet med vårdplanen fortsätta läkemedelsbehandlingen. Koderna omfattar också de användningsändamål för vilka en optiker eller en sådan munhygienist som är verksam som självständig yrkesutövare får skaffa läkemedel som de behöver i sin mottagningsverksamhet med pro auctore-recept. Användningsändamålen definieras i förordningen om förskrivning av läkemedel (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 2.12.2010/1088, bilagorna 1-3).

Koderna används i de riksomfattande datastrukturerna för social- och hälsovården. Uppgifterna om användningsändamål i anslutning till begränsad förskrivningsrätt lagras i Läkemedelsdatabasen på förpackningsnivå i enlighet med dessa koder. Via Läkemedelsdatabasen används koderna i elektroniska recept vid förskrivning och expediering av läkemedel.

Version details
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.857.20150101
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
30.01.2020 14:16 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj