Classification and classification version details
1.2.246.537.6.856
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset
Selected version
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset (Default version)
1.2.246.537.6.856
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset
Codes
No
No
Yes
No
FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, särskilda begränsningar
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset -koodisto kuvaa ne erityisrajaukset, jotka liittyvät sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön aloittamaan tai hoitosuunnitelman mukaisesti jatkamaan lääkitykseen. Erityisrajaukset on määritelty lääkkeen määräämisestä annetussa asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088, liite 1).

Koodistoa käytetään valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteissa. Rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvät erityisrajaustiedot tallennetaan Lääketietokantaan pakkaustasoisesti tämän koodiston mukaisina. Lääketietokannan kautta koodistoa käytetään sähköisessä lääkemääräyksessä lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, särskilda begränsningar beskriver de särskilda begränsningar, som hänför sig till läkemedelsbehandling som en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska har inlett eller i enlighet med vårdplanen fortsatt. De särskilda begränsningarna definieras i förordningen om förskrivning av läkemedel (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 2.12.2010/1088, bilaga 1).

Koderna används i de riksomfattande datastrukturerna för social- och hälsovården. Uppgifterna om särskilda begräsningar i anslutning till begränsad förskrivningsrätt lagras i Läkemedelsdatabasen

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.