Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40301
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila (Default version)
1.2.246.537.5.40301
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila
Codes
No
No
Yes
No
Elektroniskt recept - Receptets arkiveringsstatus

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila -koodistolla kuvataan, onko sähköinen lääkemääräys Reseptikeskuksessa vai arkistoituna Reseptiarkistossa. Sähköisen lääkemääräyksen arkistointitilaa päivitetään aina, kun lääkemääräykseen tehdään lisäys, korjaus tai mitätöinti, tai erillisellä arkistointieräajolla. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept - Receptets arkiveringsstatus beskrivs huruvida det elektroniska receptet finns i receptcentret eller om det har arkiverats i receptarkivet. Arkiveringsstatusen för ett elektroniskt recept uppdateras alltid då receptet är föremål för ett tillägg, en rättelse eller makulering, eller vid en separat satsvis arkiveringskörning. Klassificeringen används i apotekens och hälso- och sjukvårdens system när de för förskrivning eller expediering av läkemedel använder det riksomfattande receptcentret för elektroniska recept som Folkpensionsanstalten administrerar.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

   

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.