Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1257
Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Klientens skuldslag
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto -Asiakkaan velan laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan velan tyyppiä.

Velka on velvoite suorittaa rahaa tietylle taholle. Sosiaalihuollossa velaksi katsotaan sekä velkojan ja velallisen välisen sopimuksen mukaisesti ajallaan maksettavia velvoitteita, kuten lainoja, että maksujen laiminlyönnistä syntyneitä velvoitteita. Sosiaalihuollossa henkilön velat otetaan huomioon esimerkiksi sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa ja joissain tapauksissa toimeentulotukea myönnettäessä ja vanhemman elatuskykyä arvioitaessa.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Velka-tietokomponentissa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen Socialvård - Klientens skuldslag används för att beskriva socialvårdens klients låneslag.

En skuld är en skyldighet att betala pengar till en viss aktör.   Inom socialvården betraktas både ersättningar som betalas vid viss tidpunkt enligt avtal mellan borgenär och gäldenär, såsom lån och ersättningar som uppkommit på grund av betalningsförsummelser som skuld. En persons skulder beaktas inom socialvården till exempel vid bedömning av återbetalningsförmågan av social kredit och i vissa fall vid beviljande av utkomststöd och vid bedömning av äldres försörjningsförmåga.

I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i datakomponenten Skuld.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1257.201501
Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
25.08.2015 12:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj