Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1253
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Bedömning av hur mål har uppnåtts
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakas- ja toteuttamissuunnitelmissa kuvaamaan sitä, missä määrin edellisessä suunnitelmassa asetettu tavoite on toteutunut. Luokituksen tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa suunnitelmallisen asiakastyön mittaaminen.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Bedömning av hur mål har uppnåtts används i socialvårdens klientplan och genomförandeplan i socialvårdens klientdatamodell för att beskriva i vilken omfattning det i tidigare planen fastställda målet har uppnåtts. Syftet med klassificeringen är att bidra till att göra det systematiska klientarbetet mätbart.
Version details
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1253.201501
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
16.04.2019 14:10 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj