Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1251
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Orsak till barnskyddsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy -luokituksella kuvataan lastensuojeluilmoituksen, lastensuojelun asiakkuuden alkamisen, huostaanoton ja lapsen sijoituksen syytä. Ilmoitusvaiheessa luokituksella kuvataan tilannetta, jonka ilmoittaja arvelee vaativan lastensuojelun arviointia. Asiakkuuden alkaessa luokituksella kuvataan tilannetta, jossa tarvitaan lastensuojelun tukea. Huostaanotto- ja/tai sijoitusvaiheessa luokitusta käytetään huostaanotto- ja sijoituspäätöksen perusteena.

Luokitusta käytetään joissakin lastensuojelun asiakasasiakirjoissa ja joissakin vireilletuloasiakirjoissa sekä lapsen ja perheen palvelutarpeen arviossa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Orsak till barnskyddsärende används för att beskriva orsaken till en barnskyddsanmälan, till ett nytt klientförhållande på området barnskydd eller till omhändertagande eller placering av ett barn. Om det är fråga om en anmälan används klassificeringen för att beskriva den situation som enligt anmälaren kräver en bedömning av behovet av barnskydd. Då det är fråga om ett nytt klientförhållande används klassificeringen för att beskriva den situation där stöd i form av barnskydd behövs. I situationer av omhändertagande och/eller placering används klassificeringen som grund till beslutet om omhändertagande och placering.

Klassificeringen används i följande handlingar i socialvårdens klientdatamodell: bedömning av barnskyddsanmälan, bedömning av servicebehov för barnfamiljer, beslut om placering inom öppenvård, beslut om brådskande placering av ett barn, beslut om att fortsätta brådskande placering av ett barn, beslut om omhändertagande och placering i vård utom hemmet samt ansökan om omhändertagande som lämnas hos förvaltningsdomstol.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1251.201501
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
10.06.2021 12:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj