Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1251
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Selected version
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy (Default version)
1.2.246.537.6.1251
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Codes
Yes
No
Yes
No
Socialvård - Orsak till barnskyddsärende

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy -luokituksella kuvataan lastensuojeluilmoituksen, lastensuojelun asiakkuuden alkamisen, huostaanoton ja lapsen sijoituksen syytä. Ilmoitusvaiheessa luokituksella kuvataan tilannetta, jonka ilmoittaja arvelee vaativan lastensuojelun arviointia. Asiakkuuden alkaessa luokituksella kuvataan tilannetta, jossa tarvitaan lastensuojelun tukea. Huostaanotto- ja/tai sijoitusvaiheessa luokitusta käytetään huostaanotto- ja sijoituspäätöksen perusteena.

Luokitusta käytetään joissakin lastensuojelun asiakasasiakirjoissa ja joissakin vireilletuloasiakirjoissa sekä lapsen ja perheen palvelutarpeen arviossa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Orsak till barnskyddsärende används för att beskriva orsaken till en barnskyddsanmälan, inledning av en ny klientrelation inom barnskyddet, omhändertagande och placering av ett barn. I anmälningsfasen används klassificeringen för att beskriva den situation, som enligt anmälaren kräver en bedömning av behovet av barnskydd. Då klientrelationen inleds används klassificeringen för att beskriva den situation, där stöd i form av barnskydd behövs. I fasen för omhändertagande och/eller placering används klassificeringen som grund för beslutet om omhändertagande och placering.

Klassificeringen används i vissa klienthandlingar inom barnskyddet och i vissa handlingar för anhängiggörande samt vid bedömning av barnets och familjens stödbehov.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.