Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1251
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Orsak till barnskyddsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy -luokituksella kuvataan lastensuojeluilmoituksen, lastensuojelun asiakkuuden alkamisen, huostaanoton ja lapsen sijoituksen syytä. Ilmoitusvaiheessa luokituksella kuvataan tilannetta, jonka ilmoittaja arvelee vaativan lastensuojelun arviointia. Asiakkuuden alkaessa luokituksella kuvataan tilannetta, jossa tarvitaan lastensuojelun tukea. Huostaanotto- ja/tai sijoitusvaiheessa luokitusta käytetään huostaanotto- ja sijoituspäätöksen perusteena.

Luokitusta käytetään joissakin lastensuojelun asiakasasiakirjoissa ja joissakin vireilletuloasiakirjoissa sekä lapsen ja perheen palvelutarpeen arviossa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Orsak till barnskyddsärende används för att beskriva orsaken till en barnskyddsanmälan, inledning av en ny klientrelation inom barnskyddet, omhändertagande och placering av ett barn. I anmälningsfasen används klassificeringen för att beskriva den situation, som enligt anmälaren kräver en bedömning av behovet av barnskydd. Då klientrelationen inleds används klassificeringen för att beskriva den situation, där stöd i form av barnskydd behövs. I fasen för omhändertagande och/eller placering används klassificeringen som grund för beslutet om omhändertagande och placering.

Klassificeringen används i vissa klienthandlingar inom barnskyddet och i vissa handlingar för anhängiggörande samt vid bedömning av barnets och familjens stödbehov.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1251.201501
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian syy
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
30.06.2022 12:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj