Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.376
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta
Selected version
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.376
Kela/Lomake - Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta
Codes
Yes
No
Yes
No
FPA/Blankett - Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.376
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Lomakkeen täyttää ensihoitaja. Pääsääntöisesti kaikissa tapauksissa OSA 2 lähetetään Kelaan. Poikkeuksellisesti "hoidettu kohteessa" -tapauksissa OSA 3 pitää toimittaa Kelaan. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: Blanketten fylls i av en förstavårdare. I regel skickas DEL 2 alltid till FPA, men ett undantag är fall där patienten behandlats på stället. Då ska DEL 3 lämnas till FPA. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.