Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.243
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Graden av begränsning av vården
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa linjataan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tai hoitolinjausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset ja hoitolinjaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Graden av begränsning av vården används i den strukturerade patientjournalen inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur man drar riktlinjer för vården av en patient. När man använder kodsystemet ska patientens situation beaktas som helhet. När patientens situation förändras ska begränsningen av eller riktlinjerna för vården bedömas på nytt. Begränsningarna av och riktlinjerna för vården ska göras i samförstånd med patienten och de anhöriga.
Koderna utesluter inte helt varandra. Koderna kan användas för att komplettera varandra.

Version details
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.243.2014
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
09.04.2021 13:39 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj