Classification and classification version details
1.2.246.537.6.243
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Selected version
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste (Default version)
1.2.246.537.6.243
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
Codes
No
No
Yes
AR/YDIN - Graden av begränsning av vården
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa linjataan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tai hoitolinjausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset ja hoitolinjaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Graden av begränsning av vården används i den strukturerade patientjournalen inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur man drar riktlinjer för vården av en patient. När man använder kodsystemet ska patientens situation beaktas som helhet. När patientens situation förändras ska begränsningen av eller riktlinjerna för vården bedömas på nytt. Begränsningarna av och riktlinjerna för vården ska göras i samförstånd med patienten och de anhöriga.
Koderna utesluter inte helt varandra. Koderna kan användas för att komplettera varandra.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.