Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3013
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje
Selected version
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje (Default version)
1.2.246.537.6.3013
ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Den skriftliga vårdanvisning som användes

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, minkä kirjallisen hoito-ohjeen mukaan potilasta hoidettiin. Hoito-ohjeluokitus noudattaa Duodecimin Ensihoito-oppaassa julkaistua luetteloa hoito-ohjeista.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den skriftliga vårdanvisning som användes används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om den skriftliga vårdanvisning enligt vilken patienten vårdades. Klassificeringen av vårdanvisningarna följer den förteckning över vårdanvisningar som Duodecim har publicerat i handboken om prehospital akutsjukvård (Ensihoito-opas).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.