Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3068
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy
Selected version
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy (Default version)
1.2.246.537.6.3068
ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Orsak till utebliven transport

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljettamatta jättämisen syy -luokituksella ilmaistaan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa syy sille, miksi potilasta ei kuljetettu hälytetyllä ensihoitoyksiköllä  (ambulanssi tai muu kuljetusväline) jatkoarvioon tai jatkohoitoon. Luokituksen sisältö on kuvattu Sosiaali- ja terveysministeriön Hätäkeskuslaitokselle antamassa dokumentissa 'Tehtävälajit 112-toiminnassa'.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till utebliven transport används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att uttrycka orsaken till att patienten inte transporterades med den larmade prehospitala akutsjukvårdsenheten (ambulans eller annat transportmedel) för vidare bedömning och fortsatt vård. Innehållet i klassificeringen beskrivs i dokumentet om olika slag av uppdrag inom 112-verksamheten, som Social- och hälsovårdsministeriet har gett Nödcentralen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.