Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.370
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Selected version
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.370
Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Codes
Yes
No
Yes
No
Elektroniskt recept/Blankett - Förbud mot utlämnande av receptuppgifter
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.370
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä sähköisen reseptin luovutuskieltojen ja niitä koskevien muutosten kirjaamisessa lainsäädännön määräysten mukaisesti (ks. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159 ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61). Lomakkeella voidaan rajata reseptitietojen näkyvyyttä tietojärjestelmissä reseptikohtaisesti.

Användningsändamål: Blankettstrukturen Elektroniskt recept/Blankett - Förbud mot utlämnande av receptuppgifter används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att registrera förbud mot att lämna ut receptuppgifter samt förändringar som gäller förbuden, i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen (se lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 9.2.2007/159 och lagen om elektroniska recept 2.2.2007/61). På blanketten kan man receptspecifikt begränsa i vilken utsträckning uppgifterna visas i datasystemen.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.