Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3016
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Selected version
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät (Default version)
1.2.246.537.6.3016
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vammautumisen riskitekijät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan korkean vammautumisriskin aiheuttajia ajoneuvon tai jalankulkijan onnettomuudessa tai muussa onnettomuustilanteessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva orsakerna till en hög risk för att patienten ska invalidiseras i en olycka som involverar ett fordon eller en fotgängare eller i en annan olyckssituation.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.