Classification and classification version details
1.2.246.537.6.224
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Selected version
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa (Default version)
1.2.246.537.6.224
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan psykiatrisen sairauden hoitoon käytettyjä lääkkeitä osastohoidon aikana. Luokituksen avulla kerätään tietoa siitä, onko potilas saanut luokkien mukaisia lääkkeitä hoidon aikana.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar (Hilmo) från psykiatriska specialiteter för att beskriva läkemedel som använts för behandling av patientens psykiatriska sjukdom under avdelningsvården. Med hjälp av klassificeringen insamlas uppgifter om ifall patienten har fått läkemedel enligt sin klass under vården.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.