Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.224
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan psykiatrisen sairauden hoitoon käytettyjä lääkkeitä osastohoidon aikana. Luokituksen avulla kerätään tietoa siitä, onko potilas saanut luokkien mukaisia lääkkeitä hoidon aikana.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar (Hilmo) från psykiatriska specialiteter för att beskriva läkemedel som använts för behandling av patientens psykiatriska sjukdom under avdelningsvården. Med hjälp av klassificeringen insamlas uppgifter om ifall patienten har fått läkemedel enligt sin klass under vården.

 

Version details
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.224.1996
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Status ImageActive
Active
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj