Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.226
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Möte med anhörig eller annan närstående under psykiatrisk avdelningsvård
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan omaisen tai läheisen osallistumista potilaan hoitoon. Luokitusta käytetään myös kuvaamaan sitä, että hoitohenkilökunta ei ole tavannut omaisia.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Möte med anhörig eller annan närstående under psykiatrisk avdelningsvård - klassificeringen används i vårdanmälningar (Hilmo) från psykiatriska specialiteter för att beskriva anhörigs eller annan närståendes deltagande i vården av patienten. Klassificeringen används också för att beskriva att vårdpersonalen inte har träffat anhöriga.

Version details
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.226.1996
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
Status ImageActive
Active
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj