Classification and classification version details
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Selected version
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm

Kuvaus:

Jonottamisen syy luokitus kuvaa potilaan hoitoon odottamisen syitä.

Beskrivning:

Klassifikationen Orsak till köande beskriver orsaker till att patienten väntar på vård.

Käyttötarkoitus:

Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan arvioimiseen.

Använingsändamål:

Klassifikatioen används vid uppföljningen av tillgången till specialiserad sjukvård

Kehittämisvastuu:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja asiantuntijaryhmä

Utvecklingsansvar:

Samarbetsgruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård och sakkunniggruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö: Pirjo Häkkinen, THL

Ansvarig person: Pirjo Häkkinen, Institutet för hälsa och välfärd

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.