Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.364
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta (SV75)
Selected version
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta SV 75 03.23 (Default version)
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75 03.14
1.2.246.537.6.12.2002.364
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta (SV75)
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
FPA/Blankett - Intyg över graviditet (SV75)
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.364
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus raskaudesta (SV75) - lomakkeella lääkäri, kätilö tai terveydenhoitaja antaa äitiys- ja vanhempainpäivärahan, äitiysavustuksen ja mahdollisen erityisäitiysrahan käsittelyä varten tarvittavia raskautta koskevia tietoja. Lomake voi olla uuden hakemuksen liite (ns. raskaustodistus) tai vanhempainrahan maksamista varten tarvittava todistus jälkitarkastuksen suorittamisesta. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - På blanketten Intyg över graviditet (SV75) lämnar en läkare, barnmorska eller hälsovårdare de uppgifter om graviditeten som behövs vid handläggningen av ansökan om moderskaps- och föräldradagpenning, moderskapsunderstöd och eventuell särskild moderskapspenning. Blanketten kan vara en bilaga till en ny ansökan (s.k. graviditetsintyg) eller utgöra det intyg över genomförd efterundersökning som behövs för utbetalning av föräldrapenning. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.