Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.364
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Intyg över graviditet eller efterundersökning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.364
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta - lomakkeella lääkäri, kätilö tai terveydenhoitaja antaa äitiys- ja vanhempainpäivärahan, äitiysavustuksen ja mahdollisen erityisäitiysrahan käsittelyä varten tarvittavia raskautta koskevia tietoja. Lomake voi olla uuden hakemuksen liite (ns. raskaustodistus) tai vanhempainrahan maksamista varten tarvittava todistus jälkitarkastuksen suorittamisesta. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - På blanketten Intyg över graviditet eller efterundersökning lämnar en läkare, barnmorska eller hälsovårdare de uppgifter om graviditeten som behövs vid handläggningen av ansökan om moderskaps- och föräldradagpenning, moderskapsunderstöd och eventuell särskild moderskapspenning. Blanketten kan vara en bilaga till en ny ansökan (s.k. graviditetsintyg) eller utgöra det intyg över genomförd efterundersökning som behövs för utbetalning av föräldrapenning. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Version details
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75 03.14 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.364.20140301
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75 03.14
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2014 - 31.12.2099
17.03.2022 08:57 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj